Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
สำหรับผู้ใช้งาน

บริษัทเลเจนด์ อ๊อฟ โปรดักส์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่อาจมีในอนาคต และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบและให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าว เมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ครอบคลุมถึง แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ตลอดจนสถานที่อื่น ๆ ที่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน บริษัท ฯ ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

ข้อ 1 ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย ประวัติการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ไม่ว่าจะบันทึกไว้เป็นรูปธรรมหรือไม่ และไม่ว่าจริงหรือเท็จ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลจากข้อมูลนั้น (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) หรือจากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นใดที่เราได้เข้าถึงหรืออาจเข้าถึง ซึ่งหมายรวมถึง ข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่สำหรับส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี (Line ID) บัญชี/ไอดี Facebookบัญชี/ไอดี Google บัญชี/ไอดี Twitter บัญชี/ไอดี Tiktok และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่น ๆ

ข้อ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน

เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากท่านหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือจากบริษัทอื่น ๆ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ

2.1 ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ เพศ รูปภาพโปรไฟล์และวันเกิดของท่าน

2.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่สำหรับส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี (Line ID) บัญชี/ไอดี Facebookบัญชี/ไอดี Google บัญชี/ไอดี Twitter บัญชี/ไอดี Tiktok และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่น ๆ

2.3 ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร และรายละเอียดการชำระเงิน (ข้อมูลทางบัญชีดังกล่าวอาจถูกเก็บโดยตรงจากบริษัทในเครือของเรา และ/หรือบุคคลภายนอกที่ให้บริการการชำระเงิน)

2.4 ข้อมูลธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการชำระเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับท่าน

2.5 ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน ประเภทและรุ่นของโปรแกรมที่ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ การตั้งค่าเขตเวลา และที่ตั้ง ประเภทและรุ่นของโปรแกรมฝังที่ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่ หมายเลขประจำเครื่อง ตัวเลขเฉพาะในอุปกรณ์และข้อมูล คุกกี้ (หากมี) และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคอื่นใดอันเกิดจากการใช้แพลตฟอร์มและระบบของเรา

2.6 รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน รายละเอียดและรูปภาพข้อมูลส่วนตัว การซื้อ ประวัติคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อในอดีต ประวัติการซื้อ สินค้าที่ซื้อ จำนวนสินค้า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งเรียกคืนสินค้าโดยท่าน คำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ รายละเอียดการเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) ไอดีคำสั่งซื้อ (order ID) ความสนใจของท่าน ความชอบ การตอบรับและผลสำรวจ การสำรวจความพึงพอใจ การใช้โซเชียลมีเดีย ข้อมูลการเข้าร่วม ข้อมูลโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Membership programs) รหัสส่วนลดและโปรโมชั่นที่ท่านใช้ รายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า การบริการลูกค้า

2.7 ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของท่าน การค้นหาหรือใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน การเข้าชมสินค้าและบริการหรือการชมเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา สินค้าในรถเข็น รายการสินค้าที่สนใจ บันทึกการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้า และอื่น ๆ

2.8 ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา บริษัทในเครือของเรา บุคคลภายนอก พันธมิตรทางธุรกิจ และรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ

2.9 ข้อมูลเพิ่มเติม เราอาจขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันพิสูจน์ตัวตน (อาทิ สำเนาเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยราชการ) หรือหากเราเชื่อว่าท่านฝ่าฝืนนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดการใช้งานของเรา

ข้อ 3 วิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการกรอกข้อมูลสมัครเป็นผู้ใช้งาน การเข้าใช้งานก่อนการสมัคร และ รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อบรรลุสัญญาต่างตอบแทน สัญญาซื้อขาย และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อบน ถึง แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์

3.2 จากที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านเอง และข้อมูลบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่าน

3.3 การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากองค์กรหรือหน่วยงานอื่น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นเพื่อใช้ในบรรลุสัญญาต่างตอบแทน สัญญาซื้อขาย และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อบน ถึง แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์

3.4 เมื่อท่านสมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ฯ โดยการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในแบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน

3.5 เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าและบริการของบริษัท ฯ

3.6 เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ให้ความเห็น คำแนะนำ ติชมและร้องเรียนผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท ฯ อาทิ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อีเมล ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Center) และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

3.7 เมื่อท่านสมัคร หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมอื่นใดที่จัดขึ้นในนามของบริษัท ฯ

3.8 เมื่อท่านกดรับข่าวสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์จากบริษัท ฯ

3.9 เมื่อท่านเข้าชมและ/หรือใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รวมถึงบริการออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีการใช้คุ้กกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานของท่าน โปรดศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุ้กกี้ของบริษัท ฯ โดยละเอียด

4.วัตถุประสงค์ในการใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ฯ จะใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้รับความยินยอมจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

4.1 การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน

1) เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่ท่านทำผ่านแพลตฟอร์ม
2) เพื่อจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่านที่ทำผ่านแพลตฟอร์ม เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (อาทิ บริษัทขนส่งซึ่งเป็นพันธมิตรของเรา)
3) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงสถานการณ์จัดส่งสินค้า
4) เพื่อให้บริการดูแลท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านซื้อ
5) เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมการชำระเงิน (รวมทั้ง การชำระเงินโดยบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร การชำระเงินโดยไม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การโอนเงิน หรือการทำธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งเกี่ยวกับการชำระเงินใด ๆ ที่เกี่ยวกับท่าน และ/หรือ บริการที่ท่านใช้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามธุรกรรมการชำระเงินของท่าน เราจะต้องส่งต่อข้อมูลการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลภายนอก อาทิ ผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา

4.2 การให้บริการ

1) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการแพลตฟอร์ม
2) เพื่อดูแลจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่าน (หากมี)
3) เพื่อแสดงชื่อ หรือรายละเอียดผู้ใช้ของท่านบนแพลตฟอร์ม รวมถึงรีวิวใด ๆ ที่ท่านอาจโพสต์
4) เพื่อตอบปัญหา ความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่ได้รับโดยตรงจากแพลตฟอร์ม หรือจากผู้ให้บริการที่เป็นพันธมิตรกับเรา
5) เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโปรแกรมสมาชิก(Membership Program)

4.3 การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น การลดราคา ข้อเสนอพิเศษ การโฆษณา การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูล การตลาดและการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

4.4 การดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์และการพัฒนา เพื่อประเมิน จัดการ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสินค้าและการให้บริการ เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

4.5 การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎข้อบังคับและข้อผูกพัน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ และ/หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าเราต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย โดยรวมถึง การให้บริการและการจัดการเรื่องบริการการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT refund) การออกใบกำกับภาษี หรือออกแบบฟอร์มภาษีแบบเต็ม การเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจจัดเก็บภาษี ผู้กำกับดูแลด้านบริการทางการเงิน และองค์กรและหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่กำกับดูแล และเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

4.6 การทำธุรกรรมขององค์กร ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน เราอาจโอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอกอื่น ๆ ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย อันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น ๆ รวมถึงการสอบทานธุรกิจ

5.การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

บริษัท ฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านโดยปราศจากความยินยอมของท่าน หรือนอกเหนือไปจากกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้ทำได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน บริษัท ฯอาจจะมีการส่งต่อ โอน และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก่บริษัทผู้ให้บริการของเราอันได้แก่ 1) ผู้ให้บริการขนส่ง (โลจิสติกส์) และคลังสินค้า 2) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน 3) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 4) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานสำรวจข้อมูล 5) ผู้ตรวจสอบบัญชี 6) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณาและการตลาด 7) ผู้จัดงานและกิจกรรม 8) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้าง 9) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) 10) พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทเป็นคู่สัญญาไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเราเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

6.การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และเราจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

7.ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

8.มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของท่านด้วยการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผย โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

9.คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (ถ้าท่านอนุญาต) ซึ่งจะช่วยให้ระบบของเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการรู้จักบราวเซอร์ของท่าน และสามารถจดจำข้อมูลบางอย่าง รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมและตรวจสอบความถี่ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่สามารถระบุชื่อหรือที่อยู่หรือข้อมูลอื่นของท่านจากรหัสในไฟล์คุกกี้ได้ เว้นแต่ท่านจะได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เว็บไซต์หรือตั้งค่ากำหนดในบราวเซอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ประสงค์ให้คุกกี้เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่าน ท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้ การปฏิเสธ การจำกัดการใช้งาน หรือการปิดใช้งานเทคโนโลยีการติดตาม อาจทำให้ประสิทธิภาพของการให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัทลดลง หรือบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทอาจถูกจำกัดและไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ บุคคลภายนอกอาจใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อจัดการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านตามกิจกรรมการค้นหาของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติการค้นหาของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเพจที่ท่านเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของเราข้อมูลที่รวบรวมผ่านตัวกลางอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา

หากท่านเลือกปฏิเสธที่จะใช้คุกกี้ที่เราใช้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา บริษัท ฯ จะหยุดการใช้คุกกี้นั้น แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่เห็นโฆษณาเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่หมายความเพียงว่าโฆษณาที่ท่านเห็นอาจจะไม่ตรงกับความสนใจของท่าน ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่

10.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ

การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การขอให้ระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

การถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได้

การลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษษัทอินคอสแม็กซ์ หน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

11.การลบหรือทำลายข้อมูลของสมาชิก

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท อย่างไรก็ตาม หากท่านถอนความยินยอมของท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก ติดต่อสื่อสาร หรือให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ท่านได้

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่านได้

สิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

สิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ในบางกรณี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

12.รายละเอียดการติดต่อเรา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่

บริษัทเลเจนด์ อ๊อฟ โปรดักส์ จำกัด ข่วงเวลา จ-ส 10.00-16.30น.

42/11 ม.7 ถ.จตุโชติ ซอย20 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร 083-0871456 / 083-0878579 (คุณบอม)

Email : Lopgood@hotmail.com